Event   

         澳門同人節5 (MCF 5)  服飾及海報設計入選名單. 

     服飾設計入選名單:

        Rosa蕾婭 (澳門同人節5  海報服飾造型)

        幽希

   

        蘭斯洛特

       小魚

       吹雪丸

       千日

       秋莉蓮 Riren

       黯竹

       FuReI°C

       YAMATO

       娜娜米

       W2 (旗袍)

   海報設計入選名單:

       Rosa蕾婭 (澳門同人節5 採用海報)

       SYU 優 (澳門同人節5 採用海報)

       喜薇     

 

    * 凡入選者均可獲澳門同人節5 紀念FIGURE一套.

    *領取辦法: 請入選者於澳門同人節5活動日(2009年8月29、30日)在澳門綜藝館一館領取。